Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

ZEA

Zabezpečený elektronický archiv

Pozvedněte elektronickou kopii dokumentu na úroveň originálu

Největší efekt digitalizace a přechodu na „bezpapírovou kancelář” není v úspoře nákladů za skladovací a archivační prostory, ale ve významném zrychlení, zpřehlednění a zabezpečení (a tím i zlevnění a zlepšení) procesů.

Principy

Elektronický archiv je úložiště elektronických dokumentů (jak těch, které již v elektronické podobě vznikly, tak těch, které vznikly naskenováním papírových dokumentů). Oproti ukládání takovýchto dokumentů například na disk file-serveru nebo do složky osobního počítače, poskytuje elektronický archiv řadu užitečných služeb jako je vyhledávání, indexace, řízení přístupů (včetně současného vzdáleného přístupu z mnoha pracovišť), apod.

Elektronický archiv se zpravidla v organizaci nevyskytuje samostatně, ale spolupracuje s dalšími částmi informačního systému firmy. Může jít jednak o specializované document-management systémy, spisové služby nebo work-flow systémy, ale často se integruje s již existujícím provozním systémem, ve kterém dosud firma řešila svou provozní agendu v doplňku s oběhem papírových dokumentů. Integrací s provozním informačním systémem se uživatelům dostávají dokumenty na jejich obrazovku z elektronického archivu právě v ten okamžik, kdy jsou potřeba v kontextu práce s vlastním informačním systémem.

Zabezpečený elektronický archiv ZEA povyšuje elektronické kopie dokumentů na roveň papírových originálů. To je umožněno jednak sofistikovanou technologií a jednak příznivým stavem klíčových zákonů v ČR (například zákon o elektronickém podpisu, zákon o DPH a další). Někdy se takový elektronický archiv nazývá také “Zaručený” nebo “Důvěryhodný”.

Není to jen o technologii, ale rovněž o metodice a dokumentaci.

zpět nahoru

Výhody

Legalita

 • plně v souladu s právními předpisy České republiky
 • prokazatelnost pravosti elektronické kopie i před soudem
 • úroveň zabezpečení splňuje podmínky pro ukládání i osobních a citlivých údajů
 • prokazatelnost pravosti i po skončení platnosti certifikátu a elektronického podpisu

Akreditace

 • kompatibilita se všemi akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb v ČR
 • využití časových razítek v ČR akreditované časové autority

Snadné nasazení

 • minimální nároky na administraci systému
 • při nasazení do prostředí firmy se nepodřizuje stávající systém, ale ZEA se stává jeho doplňkem
 • v případě nutnosti zásahu nebo konzultace jsou veškeré služby řešeny přímo v ČR a v českém jazyce
 • v rámci podpory je ZEA průběžně aktualizován tak, aby reflektoval jak technologický pokrok, tak změny souvisejících zákonů

Snadná správa

 • bezproblémová integrace do zálohovacích procesů zákazníka (podpora většiny běžných i enterprise zálohovacích SW)
 • škálovatelnost, snadná rozšiřitelnost kapacity archivu
 • otevřené a popsané programátorské rozhraní pro snadnou integraci s provozním systémem zákazníka
 • možnost definice libovolného množství atributů evidovaných u každého dokumentu, možnost atributy za provozu doplňovat nezávisle u jednotlivých dokumentů

Kontrolovaný přístup k dokumentům

 • přístupová práva k funkcionalitám ZEA je možné nastavovat jednak samostatně a jednak v kooperaci s ostatními subsystémy IS zákazníka
 • vazby elektronických a papírových dokumentů
 • ZEA o každém dokumentu eviduje identifikaci úložiště papírového originálu, skartační a archivační znak a pomáhá sestavovat agendu související s řízenou skartací jak papírových, tak elektronických dokumentů
zpět nahoru

Technologie

Podporované operační systémy
(volba je na zákazníkovi)

 • Linux
 • UNIX
 • Mac OS X
 • Widows

Správa uživatelů
(volba je na zákazníkovi)

 • vlastní správa integrovaná v ZEA
 • napojení na LDAP-server (vč. Active Directory) zákazníka

Podporované databáze
(volba je na zákazníkovi)

 • MySQL
 • Informix
 • Oracle
 • Microsoft SQL
 • Sybase
 • Progress
 • PostgreSQL
zpět nahoru

Standardy

ZEA využívá moderní kryptografické metody a poskytuje kryptograficky ověřitelný důkazní materiál prokazující autenticitu dokumentu.

Realizace odpovídá mezinárodně uznávaným standardům a je založena na výsledcích pracovní skupiny LTANS (Long Term Archive and Notary Services) mezinárodně uznávané organizace ISOC.

Systém ZEA je kompatibilní se všemi akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb v ČR a pro zajištění dlouhodobé prokazatelnosti pravosti dokumentu využívá mj. časová razítka akreditované časové autority.

Integrace ZEA s ostatními systémy (například DMS, spisovou službou, apod.) probíhá pomocí standardních protokolů na bázi WebServices.

zpět nahoru

Instalace

Firma nemusí měnit svůj stávající provozní informační systém - ZEA se stane jeho užitečným doplňkem.

Zákazník dostává v rámci dodávky rovněž kompletní technickou a metodickou dokumentaci.

Prvotní konfiguraci systému provádí STYRAX, a.s. podle požadavků zákazníka. Další správu si již může zákazník realizovat vlastními silami.

STYRAX, a.s. rovněž dohlíží na průběh ověřovacího provozu.

Varianty dodávky

ZEA BOX: HW, OS, DB i ZEA dodáno jako jeden celek
ZEA SW: samostatný SW ZEA s možností provozování na stávající platformě zákazníka
ZEA Components: určeno pro vývojáře, kteří chtějí funkce ZEA integrovat do svého SW

Jak to funguje

Elektronické dokumenty se ukládají přímo do ZEA. Papírové dokumenty se skenují a následně rovněž ukládají do ZEA. Provozní informační systém zákazníka si prostřednictvím programátorského rozhraní (WebServices) umí ke konkrétnímu záznamu vyžádat příslušný elektronický nebo zdigitalizovaný dokument a ten zobrazit uživateli. ZEA sám vede tzv. “důkazní záznam”, který v případě nutnosti prokázání pravosti elektronické kopie dokumentu stačí předložit soudu nebo jiné instituci.

zpět nahoru

Podpora

Systém ZEA je možné pořídit s různými stupni podpory:

Individuální úpravy ZEA

Na přání zákazníka je společnost STYRAX, a.s. schopna provádět rovněž modifikace a rozšíření funkcionalit ZEA individuálně pro potřeby konkrétní společnosti.

Poradenství

Společnost STYRAX, a.s. poskytuje rovněž poradenství zaměřené na optimalizaci business-procesů v souvislosti se zaváděním principů bezpapírové kanceláře (včetně státní a veřejné správy, poskytovatelů zdravotních služeb, neziskové sféry, apod.).

zpět nahoru

Cena

Produkt Popis Varianta Cena (bez DPH)
ZEA SW SW ZEA s možností provozování na hardwaru zákazníka   500 000,-
ZEA BOX SW ZEA včetně dodávky značkového serveru, operačního systému a databáze jako jeden celek vč. 1 TB úložiště 520 000,-
vč. 2 TB úložiště 530 000,-
vč. 10 TB úložiště 550 000,-
rozšíření o dalších 10 TB 20 000,-
ZEA Components určeno pro vývojáře, kteří chtějí funkce ZEA integrovat do svého SW modul archivu 300 000,-
modul dConf 300 000,-
komplet ZEA developer (=archiv+dConf) 550 000,-
       
zpět nahoru