Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Vítáme Vás na webových stránkách společností STYRAX, a.s. a STYRAX Consulting, a.s.
Jsme ryze českými společnostmi, zabývajícími se zejména vývojem softwaru a poradenstvím.

Naší doménou jsou řešení s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka a tomu odpovídá i struktura dosavadních klientů, která jde od individuálních uživatelů, přes společnosti všech velikostí až po veřejnou a státní správu.

V řešeních, na kterých se podílíme, dokážou obě naše společnosti vystupovat jako jednotný celek (zejména tam, kde zákazník požaduje komplexní řešení) i každá zvlášť (například tam, kde si chce zákazník část řešení pokrýt jiným způsobem). Mateřská společnost STYRAX, a.s. se přitom zpravidla zaměřuje více na IT část dodávky a dceřiná společnost STYRAX Consulting, a.s. poskytuje poradenství a analýzy s využitím branžového know-how konzultantů.

Společnosti

logo styrax

Motto: Pomůžeme Vám poznat všechny tváře Vašich informací

Mise

 • poskytovat zákazníkům špičkové služby v oblasti IS/IT
 • budovat dobrou pověst firmy
 • efektivně ovládat moderní technologie a metody
 • vytvářet motivující firemní kulturu

Akciová společnost STYRAX, a.s. byla založena v lednu roku 2006 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 10465. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč. Společnost se orientuje především na vývoj a implementaci informačních systémů a na poskytování konzultačních a analytických služeb.

Pracovníky STYRAX, a.s. jsou špičkoví specialisté, kteří se již v minulosti úspěšně podíleli na rozsáhlých projektech, zejména v oblasti finančního a kapitálového trhu.

Krédem společnosti STYRAX, a.s. je poskytovat svým zákazníkům špičkové služby v oblasti IT a svou pružností a efektivitou přispět k plnění jejich cílů a strategií.

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. Pravidelně probíhají úspěšné recertifikace na aktuální verze norem.

logo styrax

Motto: Nejste v tom sami

Mise

 • pomáhat zákazníkům zvyšovat jejich konkurenceschopnost
 • budovat dobrou pověst firmy
 • být nositelem myšlenkového pokroku
 • vytvářet motivující firemní kulturu

STYRAX Consulting, a.s. je poradenskou společností, která disponuje konzultanty s mnohaletými zkušenostmi z oblasti veřejného zdravotního pojištění, managementu, řízení projektů, návrhů informačních systémů a dalších specifických oblastí.

Naše společnost se zaměřuje především na poskytování poradenství zdravotním pojišťovnám, zdravotnickým zařízením, státní a veřejné správě.

Společnost STYRAX Consulting, a.s. vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost softwarové společnosti STYRAX, a.s.

zpět nahoru

Partneři

 • logo partnera

  S cílem nabídnout našim zákazníkům širší možnosti volby databázové platformy při zachování plné komerční podpory, navázal STYRAX, a.s. spolupráci se společností EnterpriseDB, poskytovatelem produktů a služeb založených na pokročilé open source databázi PostgreSQL. STYRAX, a.s. se stal partnerem EnterpriseDB, což mu umožňuje poskytovat profesionální služby vývoje, dodávky, správy a podpory řešení na bázi produktů EnterpiseDB, které umožňují významné snížení nákladů na provoz databázových systémů. Bližší informace o společnosti EnterpriseDB lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.enterprisedb.com
 • logo partnera

  S cílem realizace společných řešení pro Slovenský kapitálový trh, spolupracuje STYRAX, a.s. dlouhodobě se společností DATAROAD, a.s. Společně obě společnosti úspěšně poskytují služby návrhu, realizace, implementace, testování a podpory provozu velkých informačních systémů v segmentu kapitálového trhu na Slovensku.

  www.dataroad.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. uzavřela smlouvu o spolupráci se softwarovou společností CPB SOFTWARE (SLOVAKIA) s.r.o. - dnes FINAMIS s.r.o. Předmětem spolupráce je uvádění produktu AMS (Asset Management Suite) na trh v České republice. Bližší informace o společnosti FINAMIS s.r.o. a produktu AMS lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.finamis.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. dlouhodobě spolupracuje s firmou LBMS, s.r.o. na projektech v oblasti analýzy procesů a procesního řízení. Bližší informace o společnosti LBMS, s.r.o. lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.lbms.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se v roce 2014 stala silver partnerem společnosti Microsoft s kompetencí Application Development. Bližší infromace o společnosti Microsoft lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.microsoft.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se dohodla na strategickém partnerství se společností STABILIT Informatik AG. Spolupráce je zaměřená na realizaci společných projektů pro finanční trhy především ve Švýcarsku a v České republice. Bližší informace o společnosti STABILIT Informatik AG lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.stabilit.ch
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. využívá zázemí Technologického centra v Písku, kde se nachází naše pobočka v tomto městě.

  tcpisek.cz
zpět nahoru

Certifikáty

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. V roce 2010 proběhla úspěšná recertifikace na aktuální verze norem.

Na jaře roku 2011 získala naše společnost další certifikáty, a to ISO/IEC20000-1 v oblasti poskytování servisní podpory informačních a telekomunikačních systémů a ISO/IEC 27001:2006 v oblasti vývoj, implementace a údržba informačních systémů, poskytování konzultačních a analytických služeb a vedení projektů.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 14001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které umožňují organizaci vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle zahrnující požadavky vyplývající z právních předpisů, případně dalších souvisejících požadavků a rovněž informace o významných environmentálních aspektech. To se týká aspektů, které organizace identifikovala a může je řídit, a rovněž těch, na které má vliv.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 21500:2012

  Tato mezinárodní norma reprezentuje pravidla pro aplikaci managementu jakosti v projektech různé složitosti, délky trvání a prostředí, rovněž různého druhu produktu nebo procesu. Předpokládá určité přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt. Norma není pokynem pro management projektu jako takový, ale dává návod pro jakost procesů v managementu projektu. Rozvíjí a doplňuje normu ISO 9000, resp. 9001 o specifikace typické pro projekty.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 9001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu jakosti tak, že při jejich splnění je organizace schopna prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který vyhovuje jak požadavkům zákazníka, tak i požadavkům daným příslušnými předpisy.

  Rovněž je plněním těchto požadavků prokazována schopnost organizace zvyšovat spokojenost zákazníka zejména efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a rovněž ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a příslušnými požadavky předpisů.

 • certifikát

  ISO/IEC 20000-1:2011

  Tato mezinárodní norma Managementu služeb informačních technologií vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod v tzv. knihovně ITIL. Hlavním cílem této normy je vnést do oblasti managementu IT služeb a infrastruktury důsledné postupy, ať už interní či externí, které budou přínosem pro zaměstnance i naše klienty.

  Zavedením tohoto standardu je organizace lépe schopna zlepšovat a modernizovat IT procesy, zvyšovat efektivitu a zajistit kontrolované a stabilně vysoce kvalitní poskytování služeb na interní úrovni, ale i pro své zákazníky.

 • certifikát

  ISO/IEC 27001:2013

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Vedle informačních technologií uvažuje zejména o relevantních podnikatelských procesech a stanovuje podmínky odpovídajícího monitorování.

  Certifikát dle ISO 27000 ověřuje, že jeho držitel je schopen chránit informace, zajistit jejich bezpečnost a tím pádem naplnit požadavek zákona o ochraně osobních údajů a že jeho systémy jsou přiměřeně odolné proti řízeným útokům „zvenčí"

 • certifikát

  OHSAS 18001:2007

  Norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, umožňující organizaci jejich respektováním řídit rizika BOZP a zlepšovat její výkonnost. Lze ji zavést v těch organizacích, které chtějí vytvořit systém managementu BOZP k odstranění nebo minimalizaci rizik vůči zaměstnancům, resp. dalším zainteresovaným stranám, které mohou být vystaveny rizikům BOZP spojeným s činností organizace a rovněž chtějí tento systém udržovat a dále zlepšovat.

 • certifikát

  Certifikát eSpisovny

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Elektronická spisovna (eSpisovna), které shledalo shodu eSpisovny s odpovídajícími paragrafy Archivního zákona a Národním standardem pro systémy elektronické spisové služby.

 • certifikát

  Certifikát ZEA

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Zabezpečený Elektronický Archiv (ZEA) a deklaruje, že ZEA splňuje určující požadavky Archivního zákona, Národního standardu pro systémy elektronické spisové služby a je vytvořen podle požadavků mezinárodní pracovní skupiny LTANS.

zpět nahoru

Kariéra

V současné době nabízíme zaměstnání pro tuto pozici:

 • Systémový administrátor

  Pro pobočky v Praze, Brně, nebo Strakonicích hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Systémový administrátor na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočky v Praze, Brně, nebo Strakonicích hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Systémový administrátor na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete navrhovat řešení infrastruktury, implementovat řešení a zajišťovat provoz firemní infrastruktury i infrastruktury u našich zákazníků
  • Budete se podílet na definování, testování a implementaci infrastruktury (servery, Storage, Backup, virtualizační platformy, kontejnery, OS)
  • Budete se podílet na správě síťového propojení infrastruktury (firewallů, VLAN, ipsec)
  • Dále na správě mnoha různých aplikací a systémů jako doménové nebo databázové servery, MS Exchange, Sharepoint a dalších
  • Budete spravovat virtuální prostředí, servery, domény a politiky
  • Budete zajišťovat bezproblémový chod pracovních stanic zaměstnanců, kde využíváme platformy Windows, MacOS a Linux
  • Budete zpracovávat související dokumentaci
  • Budete poskytovat konzultační služby jak interním uživatelům, tak zákazníkům

  Potřebovat budete především:

  • Znalosti a zkušenosti s instalací, správou a monitoringem HW (servery a disková pole Lenovo, Dell)
  • Znalosti a zkušenosti s návrhem, instalací, správou a monitoringem virtualizačních platforem, (VMware, MS Azure), kontejnerových technologií (Docker, Kuberneties)
  • Znalosti a zkušenosti s instalací, správou a monitoringem OS systémů MS Windows (stanice i servery), RHEL, CentOS, MacOS
  • Zkušenosti se správou a monitoringem DB serverů (PostgreSQL, MS SQL, Informix)
  • Znalosti a zkušenosti s instalací a správou dohledových systémů (Nagios, Centreon, OSSEC, Grafana)
  • Znalosti a zkušenosti s automatizací (Jenkins, Ansible)
  • Znalosti a zkušenosti s instalací, správou MS Active Directory a prostředků pro týmovou spolupráci (např. MS Sharepoint)
  • Znalost síťových technologií a závislostí na okolní infrastruktuře
  • Analytické myšlení za účelem efektivního řešení problémů a ladění výkonu infrastruktury
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Budete potřebovat znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

 • IT tester

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici testera na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici testera na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete realizovat manuální i automatické testy (psát skripty pro provádění testů)
  • Budete vytvářet testovacích scénáře
  • Budete připravovat testovací prostředí
  • Budete testovat aplikace psané v Javě, C#, Javascript, případně jiné
  • Budete reportovat chyby a ověřovat jejich opravu
  • Budete realizovat různé druhy testů (funkční, zátěžové, výkonností, systémové či integrační)
  • Budete koordinovat testování a release

  Potřebovat budete především:

  • Zkušenosti s manuálním i automatizovaným testováním
  • Dobrou znalost procesů testování SW a QA
  • Znalost alespoň některých nástrojů jako jsou SoapUI, Katalon, Selenium, jMeter
  • Znalost SQL, případně i některého ze skriptovacích jazyků: Groovy, Bash, Python, Perl
  • Orientaci a schopnost vytvářet a porozumět UML diagramům
  • Logické a analytické myšlení pro sestavování testovacích scénářů
  • Smysl pro detail (schopnost poznat rozdíly v grafickém zpracování)
  • Výhodou pro vás bude znalost JIRA, GIT, Wireshark, Swagger
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Budete potřebovat znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace, český jazyk ovládat plynule slovem i písmem

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a se 3GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

 • Programátor Backend

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme zkušené kandidáty na pozici vývojáře / programátora pro platformy.NET.

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme zkušené kandidáty na pozici vývojáře / programátora pro platformy.NET.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete pracovat na vývoji nových rozsáhlých informačních systémů
  • Budete vyvíjet backend pro webové aplikace
  • Budete se podílet na rozvoji a údržbě stávajících systémů
  • Budete vyvíjet backend mobilní aplikace pro iOS a Android univerzálně na bázi HTML5
  • Budete spolupracovat při ladění a testování systémů

  Potřebovat budete především:

  • Velmi dobrou znalost programování v C# a platformě .NET, případně ASP.NET MVC
  • Pokročilou znalost SQL
  • Znalost databází MS SQL, případně MySQL, PostgreSQL
  • Znalost OOP, Entity Framework, LINQ, WebAPI, WCF Services, REST Services
  • Znalost GIT, SOAP UI nebo Postman či Wireshark
  • Analytické a logické myšlení
  • Aktivní přístup k týmové spolupráci
  • Výhodou bude také znalost: JIRA, Microsoft Azure, AWS, SOA, microservices, GraphQL, Docker, CI, GitLab, Oracle VM Virtual Box, WPF apod.
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Využijete vaši znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace, předpokládáme, že český jazyk ovládáte plynule slovem i písmem

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a se 3GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

 • Analytik / vývojář integrační platformy WSO2

  Hledáme vhodného kandidáta na pozici analytik a vývojář pro integrační platformu WSO2.

  Hledáme vhodného kandidáta na pozici analytik a vývojář pro integrační platformu WSO2.

  Osobnostní předpoklady a dovednosti

  • schopnost analytického a koncepčního myšlení (strukturovaný pohled, analýza systému včetně syntézy, dekompozice problematiky)
  • dobré komunikační schopnosti
  • výborná znalost Webservices (WSDL, XSD), SOAP/XML, REST/JSON služeb
  • výborná znalost XSLT transformací
  • základní znalost SQL / NOSQL
  • základní znalost linuxových systémů
  • základní znalost JAVA / JAVA EE pro vývoj backendových systémů
  • základní znalost UML
  • výhodou znalost jazyka BPEL a BPM
  • velkou výhodou znalost integračních platforem založených na Spring Integration / Apache Camel (WSO2, FUSE, TALEND)

  Náplň práce

  • samostatná práce / práce v týmu na ucelených případech integrace - tzn. kompletní řešení jednotlivých případů integrací mezi systémy, od zjištění a zdokumentování as-is stavu po návrh řešení, jeho realizaci, testování (funkční, integrační, zátěžové) až po finální nasazení
  • návrhy datových orchestrací pomáhajících optimalizovat stávající řešení
  • návrhy integračních rozhraní (XSD, SWAGGER)
  • komunikace s dodavateli dalších systémů zapojených do integrace
  • monitorování dodaných služeb a jejich optimalizace

  Nabízíme

  • zajímavou práci v příjemném kolektivu
  • různorodou práci, zajímavé projekty
  • odpovídající finanční ohodnocení
  • odborné a jazykové vzdělávání
  • pružnou pracovní dobu
  • 5 týdnů dovolené
  • stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • příspěvky na penzijní a životní pojištění, příspěvek na sport/kulturu (5 000,- Kč)
  • pracovní notebook
  • mobilní telefon s neomezeným voláním a data 3 GB i pro soukromé použití
  • zdarma nápoje na pracovišti (voda, káva, čaj)
  • cílové prémie za realizované projekty
  • odměny za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • podíl na výnosech z realizovaného osobního nápadu ve STYRAX Inkubátoru
  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

 • Připojte se k nám

  O tom, proč pracovat u nás a co Vám jako zaměstnavatel můžeme nabídnout, se můžete dočíst v přiloženém dokumentu.

  O tom, proč pracovat u nás a co Vám jako zaměstnavatel můžeme nabídnout, se můžete dočíst v přiloženém dokumentu.

zpět nahoru

Aktuality

 • I nadále podporujeme Pražskou ZOO

  24. června 2020

  Před rokem jsme se stali jedním z adoptivních rodičů rodinky emu hnědého a rodinky lachtanů jihoafrických v ZOO Praha. Rozhodli jsme se v podpoře pokračovat a určitě jsme i dobře udělali.

  Dlouhotrvající sucha vystřídaly vytrvalé nebo prudké deště a tak se stalo, že v neděli 14. června vyplavila přívalová vlna od Bohnic kompletní expozici lachtanů. Výběh emu hnědých naštěstí zůstal bez vážnější újmy. Jak emu, tak i lachtani samotní jsou naštěstí v pořádku, ale lachtaní bazén musel být zcela vypuštěn kvůli silnému znečištění.

  Jsme rádi, že jsme i formou našeho adoptivního příspěvku mohli přispět k rychlému, důkladnému a jistě i finančně náročnému vyčištění prostoru pro lachtaní vodní radovánky.

 • Jsme zpátky

  1. června 2020

  Během posledních dvou a půl měsíců jsme si ověřili, že díky moderním technologiím dokážeme bez problémů pracovat bez výpadků a s nezměněnou intenzitou i z domova. STYRAX využívá pracoviště po celé ČR, takže nám vzdálený způsob práce na našich projektech nijak nevadí a nevadil nám ani po dobu pandemie.

  Díky uklidňující se situaci v ČR již pomalu nazrál čas pro návrat pracovníků zpět do našich kanceláří, přeci jen vzájemný fyzický kontakt nelze v určitých oblastech nikdy zcela nahradit.

  Od začátku měsíce června nás tedy většinově zastihnete zpět v kancelářích jednotlivých poboček.

  Pro stávající klienty bude návrat našich pracovníků zpět do kanceláří stejně plynulý a nepostřehnutelný, jako tomu bylo při přesunu na home office.

 • Pracujeme bez přerušení i nadále

  25. března 2020

  Stejně jako všechny firmy na trhu, tak i obě naše společnosti, STYRAX, a.s a STYRAX Consulting, a.s., se musely přizpůsobit nastalé nepříznivé situaci a zaváděným mimořádným opatřením.

  Naší výhodou oproti ostatním společnostem je fakt, že pracujeme s moderními technologiemi a není pro nás žádnou překážkou, když většina našich pracovníků nyní vykonává svou práci mimo kanceláře. A tak i v nastalé situaci zůstáváme plně akceschopní a na projektech pracujeme bez výpadků s nezměněnou intenzitou.

  Kvalita našich služeb zůstává na stejné úrovni a nebude se snižovat ani do budoucna.

  Pro naše stávající i nové zákazníky zůstáváme k dispozici prostřednictvím telefonu, elektronických komunikačních nástrojů a také e-mailu.

 • Mladý programátor vychovává možné posily do týmu

  19. února 2020

  Za přispění spolku VIM.Perk, z.s., jehož je STYRAX, a.s. zakládajícím členem, byl při Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk v lednu 2020 otevřen kroužek programování „Mladý programátor“. Třináct chlapců a dvě dívky, žáků osmiletého gymnázia a základních škol na Vimpersku si postupně osvojují základní principy programování, které využívají mladí programátoři kromě jiného i při vývoji jednoduchých 2D her.

 • Dny vědy a techniky ve Vimperku

  22. listopadu 2019

  Souběžně s celostátním Týdnem vědy a techniky, každoročně pořádaného Akademií věd ČR, proběhly Dny vědy a techniky ve Vimperku. Pořádající spolek VIM.Perk, z.s., jehož je STYRAX, a.s. hrdým zakládajícím členem, v tomto týdnu zorganizoval hned několik zajímavých přednášek a exkurzí.

  V části určené pro školy navštívili žáci osmých tříd TV a rozhlasový vysílač Cukrák, zaposlouchali se do přednášek pana Milana Halouska na téma "Kosmonautika a my" a pana Vladislava Slezáka "Hvězdárna dětem".

  Pro veřejnost pak byly připraveny rovněž dvě přednášky. První z nich na téma "Apollo 11: Malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo" přednášel opět pan Milan Halousek.

  Na druhou přednášku RNDr. Jiřího Grygara CSc. "Jsme ve Vesmíru sami?" v sobotu do kulturního domu dorazilo úctyhodných 150 posluchačů.

  Úspěšná přednáška se tak stala vyvrcholením týdne nabitého zajímavým programem. Kladné ohlasy zcela určitě motivují členy pořadatelského spolku VIM.Perk k přípravě dalšího ročníku a naskýtá se jim tak ideální příležitost založit novou tradici pro celé město Vimperk.

 • STYRAX, a.s. zakládajícím členem spolku VIM.Perk, z.s.

  8. listopadu 2019

  STYRAX, a.s. se stal jedním ze zakládajících členů spolku VIM.Perk, z.s., který si za svůj hlavní cíl klade podporu rozvoje technického vzdělávání ve Vimperku a okolí.

  Spolu s ostatními členy spolku bude prostřednictvím organizování akcí pro školy, spolufinancováním technických a vzdělávacích projektů ve školách a nabídkou firemních praxí motivovat a podporovat žáky ve studiu technických oborů.

  Jednou z prvních akcí spolku je pořádání Dnů vědy a techniky ve Vimperku s bohatým přednáškovým programem, včetně přednášky předního popularizátora astronomie a astrofyziky pana RNDr. Jiřího Grygara, nebo uspořádání exkurzí žáků ZŠ do TV a rozhlasového vysílače Praha Cukrák.

  Pro více informací navštivte www.vimdotperk.cz.

 • Desáté výročí založení STYRAX Consulting, a.s.

  11. září 2019

  Právě dnes uplynulo 10 let od založení společnosti STYRAX Consulting, a.s.

  Děkujeme našim klientům, partnerům a především kolegům, že nám umožnili se dostat tam, kde nyní jsme.

  STYRAX Consulting se brzy po svém vzniku etabloval v oblasti systému zdravotního pojištění jako společnost s pokročilým know-how disponující vysoce kvalifikovanými odbornými konzultanty.

  Poradenská činnost synergicky doplňuje aktivity mateřské společnosti na poli softwarového vývoje a rozšiřuje portfolio poskytovaných služeb o business poradenství, návrhů softwarových řešení a informačních systémů, analýzu dat či optimalizaci procesů ve zdravotnictví.

  Služby tohoto charakteru přináší výraznou přidanou hodnotu pro klienty společnosti a zároveň jsou významnou konkurenční výhodou.

 • Zajištění rozvoje a servisní podpory VITAKARTA ONLINE

  18. července 2019

  Společnost STYRAX, a.s. zvítězila ve veřejné zakázce "Rozvoj a servisní podpora VITAKARTA ONLINE" vypsané Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a bude tak moci pokračovat v rozvoji tohoto úspěšného produktu OZP i v následujících letech.

  Jedná se o další rozsáhlou zakázku, kterou STYRAX, a.s. získal a je zároveň potvrzením odbornosti, profesionality a konkurenceschopnosti společnosti STYRAX, a.s. jako specialisty na dodávky služeb IT v sektoru zdravotních pojišťoven.

 • Stali jsme se adoptivními rodiči

  15. června 2019

  Druhou červnovou sobotu jsme pro naše pracovníky a jejich rodiny uspořádali návštěvu ZOO Praha. Účast byla hojná, počasí nám přálo.

  Při této příležitosti nám byly vedením ZOO Praha oficiálně předány certifikáty osvědčující adopci dvou námi vybraných zvířat. STYRAX, a.s. adoptoval lachtana jihoafrického a STYRAX Consulting, a.s. se stal adoptivním rodičem emu hnědého.

  Adopce zvířat v ZOO Praha je jednoduchý a milý způsob, jak udělat radost nejen sobě, ale i někomu dalšímu a alespoň něco málo přírodě vrátit.

 • Nová kompetence STYRAX, a.s. - Integrační platforma WSO2

  10. června 2019

  Společnost STYRAX, a.s. předala do produkčního provozu první etapu projektu integrace ve společnosti Sodexo Pass Česká republika a. s.. Součástí první etapy dodávky byl výběr vhodné integrační platformy. Jako platforma byl vybrán produkt společnosti WSO2 - Enterprise Integrator, který se během první etapy podařilo začlenit do infrastruktury zákazníka spolu s prvními službami zajišťujícími odlehčení zátěže primárních systémů pomocí cachování klíčových entit do databáze Redis. Integrace systémů je dlouhodobý proces, na kterém pracuje společný integrační tým. Projekt tak dále pokračuje další etapou, ve které se postupně přepojuje komunikace systémů přes integrační platformu.

 • Úspěšné dokončení Analýzy dat o úhradách ambulantních zdravotních služeb pro RBP, zdravotní pojišťovna

  13. května 2019

  Společnost STYRAX Consulting úspěšně dokončila Analýzu dat o úhradách ambulantních zdravotních služeb pro RBP, zdravotní pojišťovna. Analýza využívá prvků umělé inteligence a je vhodná zejména pro vyjednávání s poskytovateli zdravotních služeb. Může dokonce sloužit jako významný podklad pro formování smluvní politiky zdravotní pojišťovny. Z reakcí zákazníka se zdá, že jsou s výsledky analýzy spokojeni a že výsledky jsou pro zdravotní pojišťovnu značným přínosem.

 • Spuštění sociální sítě se zdravotní tématikou MUDRLAND

  5. dubna 2019

  STYRAX Consulting, a.s. spustil na přelomu roku novou sociální síť MUDRLAND. Platforma je zaměřená výhradně na témata spojená se zdravím a péčí o zdraví. Registrovaní uživatelé portálu zcela anonymně sdílí a diskutují své problémy, zkušenosti a rady týkající se zdravotního stavu. Hodnotu informací obsažených v diskuzích pomáhají udržet také odborníci, kteří do diskuzí vstupují vedle běžných uživatelů.
  Připojit se je možné přímo na www.mudrland.cz nebo zažádat prostřednictvím e-mailu info'@'mudrland.cz.

 • Oznámení o převzetí části společnosti Corpus Solutions a.s.

  1. února 2019

  Společnost STYRAX, a.s. oznamuje, že na konci roku 2018 podepsala dohodu o převzetí části společnosti Corpus Solutions a.s. Hlavní činností této části podniku jsou projekty pro Notářskou komoru ČR a Česká republika – Kancelář Senátu.
  Akvizice je ve shodě se strategií rozvoje firmy STYRAX, a.s. Záměrem je posílení pozice ve vývoji a dodávce špičkových informačních systémů splňujících náročné požadavky zákazníků.
  Společnost STYRAX, a.s. se podílí mimo jiné na vývoji významných informačních systémů v oblastech finančních trhů a systému veřejného zdravotního pojištění. Mezi významné zákazníky společnosti STYRAX, a.s. patří Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., Sodexo Pass Česká republika a.s., Oborová zdravotní pojišťovna, Kapsch Telematic Services spol. s r.o. a další.

 • Analýza dat o úhradách ambulantních zdravotních služeb pro RBP, zdravotní pojišťovna

  27. prosince 2018

  V polovině prosince uspěl STYRAX Consulting, a.s. se svou nabídkou na zajištění analýzy dat o úhradách ambulantních zdravotních služeb v zakázce, kterou vypsala RBP, zdravotní pojišťovna.
  Jedná se tak o další významnou zakázku na analýzu dat s využitím prvků umělé inteligence v sektoru zdravotního pojištění a potvrzení odbornosti a profesionality našich konzultantů.

Archiv aktualit zpět nahoru