Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

HCM

Elektronické tržiště zdravotní péče

Moderní progresivní metody práce ve zdravotnictví

Elektronické tržiště zdravotní péče představuje zavedení moderních technologií do procesu vyhledávání obchodních partnerů v oblasti zdravotní péče.
www.hcmcr.cz

Principy

Elektronické tržiště zdravotní péče Health Care Market Czech Republic (dále jen „HCM“) je založeno na členském principu a je určeno pro všechny subjekty z oblasti zdravotnictví. Slouží k uzavírání kontraktů mezi odběrateli (např. zdravotní pojišťovny, odběratelé léčiv a zdravotnického materiálu) a poskytovateli (nemocniční zařízení, ambulantní zařízení, distributoři léčiv a zdravotnického materiálu) zdravotní péče.

HCM bylo spuštěno 2. 12. 2008 a k 31. 12. 2009 byly prostřednictvím HCM uzavřeny kontrakty v celkovém objemu přesahujícím 30 milionů Kč.

Tržiště zdravotní péče

 • je určeno pro subjekty ze segmentu zdravotnictví a funguje na členském principu (přístupné pouze členům)
 • umožňuje uzavření kontraktu (např. dodatku k cenovému ujednání) mezi nakupujícími a prodávajícími
 • umožňuje obchodování v rámci sekcí
  • zdravotní služby (tzv. balíčky zdravotní péče)
  • zdravotnický materiál
  • léčiva
zpět nahoru

Výhody

 • snížení administrativní zátěže - protokoly o uzavření kontraktu jsou chápány jako dodatek ke smlouvě
 • jednotný popis obchodovaného produktu - v případě zdravotních služeb se obchoduje s tzv. balíčky zdravotní péče, které si definují členové HCM. Součástí popisu balíčku je vždy popis rozsahu zahrnuté zdravotní péče a způsob vykazování. V současné době se aktivně obchoduje s 18ti balíčky zdravotní péče
 • rychlost reakce - vzniklá potřeba péče pro klienty zdravotní pojišťovny může být okamžitě uspokojena
 • jistota pro obě strany - zdravotní pojišťovna má zaručeno, že její pacient nebude odmítnut. Poskytovatel zdravotních služeb má zaručen odbyt za nasmlouvanou cenu
 • otevřenost - mohou obchodovat všichni registrovaní členové (poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, distributoři léčiv a zdravotnického materiálu)
 • ochrana soukromí - parametry uzavřených kontraktů (množství a cena zobchodovaných produktů) vidí pouze kupující a prodávající
zpět nahoru

Technologie

 • webový portál na stránkách www.hcmcr.cz
 • členové si neinstalují žádný software
 • uzavřené kontrakty lze ukládat a tisknout v .pdf nebo exportovat v definovaném datovém rozhraní
zpět nahoru

Standardy

HCM splňuje bezpečnostní standardy pro portálová řešení pracující s citlivými daty.

zpět nahoru

Jak začít

Vznik členství

Členství na tržišti HCM vzniká na základě uzavření registrační smlouvy mezi žadatelem o členství a provozovatelem tržiště HCM.

Obecné podmínky členství

 • Členem tržiště HCM může být pouze právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb, se kterými chce na tržišti HCM obchodovat. Tato podmínka je platná pro ty činnosti, pro které právní úprava platná v ČR toto oprávnění předepisuje.
 • Členem tržiště HCM nemůže být právnická nebo fyzická osoba, vůči jejímuž majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, a to po dobu tří let po skončení tohoto řízení
 • Členem tržiště HCM nemůže být ani taková osoba, proti jejímuž majetku je veden výkon rozhodnutí, je v úpadku, nebo je jinak zásadním způsobem ohrožena její majetková stabilita.
 • Po celou dobu členství musí být člen schopen vypořádat jím na tržišti HCM uzavřené kontrakty.

Chcete se stát členy?

Kontaktujte nás na info@hcmcr.cz

zpět nahoru

Spolupráce

Definice nových obchodovaných produktů

Obchodovat na HCM lze s definovanými produkty. Každý člen HCM může podat návrh na přidání dalšího obchodovaného produktu. Jeho návrh schvaluje řídící rada HCM složená ze zástupců členů HCM a zástupce provozovatele.

zpět nahoru